Bánh Trung Thu Hộp Nhật Thịnh

Hộp Nhật Thịnh nhân gồm 4 loại :
1.Hồng Đẳng Sâm
2.Capuchino
3.Cua Huỳnh Đế Sốt Hồng Kông
4.Gà Quay Vi Cá